Tovább

Kutatócsoportok


Társadalomföldrajzi Kutatócsoportok
A kutatócsoport vezetője: Kocsis Károly
Tagok: Tátrai Patrik, Karácsonyi Dávid, Szabó Balázs, Erőss Ágnes, Kovály Katalin, Balizs Dániel
Külső tagok: Bottlik Zsolt, Farkas György (ELTE TTK)

Kutatási témák:

1. A Kárpát-medencei etnikai térszerkezet és térfolyamatok recens változásainak kutatása. Az intézet közfeladatainak megfelelően, a nemzet- és honismereti kutatásokba ágyazottan a kutatás célja az etnikai konfliktusok földrajzi-politikai hátterének feltárása, az etnikai folyamatok irányának kutatása.

2. Változó etnikai identitás Kelet-Közép-Európában. A kutatás az etnikai identifikáció régi és új formáit, továbbá az etnikai kötődés gyengülését vizsgálja kvantitatív és kvalitatív megközelítésben elsősorban a közép-európai térségben.

3. Az Európa felé irányuló nemzetközi migráció földrajzi kutatása, különös tekintettel a 2011 utáni időszakra.

4. A választói magatartás területi sajátosságai Kelet-Közép-Európában. A kutatás fő célja, hogy bemutassa a pártok területi beágyazottságát, és ezen keresztül a társadalom azon különbségeit, amelyek mentén a választói magatartás és a pártpreferenciák elkülönülnek.

5. Az etnikai-kulturális sokszínűség, az ehhez kapcsolódó térhasználati sajátosságok és konfliktusok globális földrajzi vizsgálata.

6. Kritikai kartográfia: a térképezés mint a hatalom és a nemzetépítés fontos eszköze közép-európai, balkáni és kaukázusi példákon keresztül.


Külföldi kapcsolatok:

A kutatócsoporttal folyamatos, olykor évtizedes kutatási együttműködésben álló partnerek: Európában Bern (BE Földrajzi Intézet), Kijev (UTA, Földrajzi Intézete), Minszk (Állami Egyetem, Földrajzi Kar), Kolozsvár (BBE Földrajzi Kar), Bukarest (RTA, Földrajzi Intézet), Ljubljana (LE Földrajzi Intézet; SZTA Földrajzi Intézete), Pozsony (Comenius Egyetem, Regionális Földrajzi Tanszék; SZTA Földrajzi Intézet), Újvidék UE Földrajzi Intézete), Varsó (LTA Földrajzi Intézete), Zágráb (ZE Földrajzi Intézet), Koper (Primorska Egyetem, Földrajzi Intézet), Ázsiában: Beér-Seva (Ben Gurion Egyetem, Földrajzi Intézet), Haifa (Haifai Egyetem, Földrajzi Intézet), Peking (KTA Földrajztudományok Intézete), Sapporo (Hokkaidoi Egyetem, Szláv-Eurázsiai Kutatóközpont), Ausztráliában: Darwin (Charles Darwin Egyetem, Északi Intézet).

A kutatócsoport vezetője: Michalkó Gábor
Tagok: Kiss Edit Éva, Egedy Tamás, Tiner Tibor, Uzzoli Annamária, Erőss Ágnes, Farkas Jácint

Kutatási témák:

A gazdaságföldrajz a hazai földrajztudomány, azon belül a társadalomföldrajz egyik legrégebben művelt területe, a hazai és a nemzetközi geográfus, illetve földrajztanár-képzés egyik elengedhetetlen pillére. A CSFK Földrajztudományi Intézetben és annak jogelődeiben komoly tradíciói vannak mind az ágazati, mind a fejlesztéspolitikai orientáltságú gazdaságföldrajzi kutatásoknak. A megalakítandó kutatócsoport a 2013-2015 között eredményesen működő Területi Mobilitás kutatócsoport személyi állományára épít, a korábbi időszak témáit folytatva, a vizsgálatok hangsúlyait a gazdaság dinamikus átalakulásából következő térreleváns folyamatok feltárására kívánja helyezni. A transzdiszciplináris szemléletmódot megőrizve az egyes ágazatok elmélyültebb kutatására kerülne sor, így az ipar, a közlekedés és kommunikáció, a turizmus lennének a munka legfontosabb irányvonalai. A csoport jelentősen hozzájárulna a Magyarország Nemzeti Atlasza projekt tervezett negyedik kötete, a Gazdaságföldrajz adatbázisainak összeállításához.


Külföldi kapcsolatok:

A kutatócsoport tagjai az alábbi nemzetközi szervezetekkel állnak kapcsolatban:

•  IGU Commission on the Dynamics of Economic Spaces
•  IGU Commission on Global Change and Human Mobility (GLOBILITY)
•  Darwin (Northern Institute, Charles Darwin University)

A kutatócsoport vezetője: Kovács Zoltán
Tagok: Kiss Edit Éva, Egedy Tamás, Kondor Attila Csaba, Sassné Berényi Eszter, Karácsonyi Dávid, Szabó Balázs, Erőss Ágnes, Tuza Benedek

Kutatási témák:

1. Az urbanizáció környezeti konfliktusai hazánkban (városok ökológiai lábnyoma, területhasználati konfliktusok, fenntartható városfejlesztés, városi terek újrahasznosítása).

2. A magyar városok társadalmi és funkcionális térszerkezetének átalakulása (új funkciók megjelenése városi terekben, a városfelújítás társadalmi, környezeti hatásai, a helyi társadalom identitása).

3. Lakóhelyi szegregáció és társadalmi kirekesztés (életminőség különböző városnegyedekben, polgárbarát városi kormányzás).

4. Az urbanizáció hazai térfolyamatainak összehasonlító vizsgálata más poszt-szocialista országok tapasztalataival (növekvő és hanyatló városi terek, urbanizációs ciklusok).


Külföldi kapcsolatok:

Kovács Z. részt vesz a CNRS támogatású "GDRI Espaces et Réseaux Urbains" nemzetközi kutatói hálózat munkájában. A hálózat a poszt-szocialista városi átalakulás területi folyamatainak összehasonlítását tűzte ki céljául. Karácsonyi D. folyamatos és intenzív kapcsolatokat ápol kínai geográfusokkal az ország urbanizációja kapcsán.


Természetföldrajzi Kutatócsoportok
A kutatócsoport vezetője: Varga György
Tagok: Kis Éva, Újvári Gábor, Szeberényi József, Viczián István
Külső tag: Kovács János


Kutatási témák:

1. Negyedidőszaki környezetrekonstrukció hullóporos eredetű üledékek alapján. Glaciális-interglaciális környezeti változások, valamint a mindezeket archiváló üledéksorozatokat kialakító hullóporos szedimentáció mechanizmusának rekonstrukciója, különös figyelemmel a granulometriai proxykra, illetve a felmelegedési periódusok során képződött paleotalajok és a nagytávolságokról érkező poranyag kapcsolatrendszerére.

2. Törmelékes üledékes lerakódások szemcseméret és szemcsealak elemzéseinek mélyebb megértése, mind méréstechnikai, mind értelmezési megközelítésben.

3. Recens szaharai porviharos események vizsgálata a Kárpát-medencében és a Földközi-tenger környezetében.

4. Kárpát-medence domborzata folyóvíz által formált dombsági és középhegységi területeinek negyedidőszaki változásai. Geomorfológiai szintek és szintrendszerek értelmezése geoinformatikai módszerekkel, a felszínek eolikus fedőüledékek vizsgálata kombinált spektrofotometriai módszerrel, illetve a paleo-vízhálózat elemeinek a geomorfológiai szintek kialakításában játszott szerepének vizsgálata a kavicsüledékek azonosítása alapján.

5. Környezet- és éghajlat-történeti kutatások a Duna szigetein. Éghajlati, környezeti, geomorfológiai a folyóvízi változások kapcsolatának és történetének jobb megismerése, melyek alapvetően meghatározzák az emberi megtelepedés és területhasználat lehetőségeit az ártereken. A Duna kisebb szigetei rendkívül érzékenyen reagálnak a környezeti változásokra, ezért a rajtuk feltárt régészeti lelőhelyek (Komárom és Paks közötti szakaszon) adatait vizsgáljuk a környezetváltozásokkal összefüggésben.

6. Omlásveszélyes magaspartok - magaspart-védelmi módszerek. A kutatás célja egy adott régióban omlásveszélyes magaspartokkal rendelkező települések feltárása, térképezése és a felszínmozgásokkal veszélyeztetett kultúrtáj várható átalakulásának természeti és társadalmi kockázatainak felmérése, valamint a geomorfológiai adottságokhoz igazodó partvédelmi módszerek kidolgozása. A kutatás eredményeként partfal rehabilitációs javaslatokat fogalmazunk meg.

7. Árvízvédelem, geokronológiai és őskörnyezeti változások vizsgálata. Alacsony és magas ártéri, valamint hullámtéri felszínfejlődés. Folyóhálózat kialakulás. Geomorfológiai, szedimentológiai és vízföldrajzi vizsgálatok Budapest árvízvédelme érdekében, parteróziós geomorfológiai veszélyforrások vizsgálata az Alsó-Tiszán.


Külföldi kapcsolatok:

A kutatócsoport számos külföldi kapcsolata (Kínai Tudományos Akadémia, Földrajztudományok Intézete; Nanjingi Egyetem - Kína; Drezdai Műszaki Egyetem; Bayreuthi Egyetem (Németország) közül kiemelendő a Nemzetközi Negyedidőszak Kutatási Unió Lösz és Ásványi Por fókuszcsoportjának elnökével (Slobodan B. Marković - Újvidéki Egyetem, Földrajzi Intézet, Szerbia) és munkatársaival kialakított aktív tudományos együttműködés. Szerepet vállalunk a Barcelonai Szuperszámítógépközpont koordinálásával zajló COST Action projektben, melynek célja a légköri porral kapcsolatos kutatásokat végző intézetek közti együttműködések megerősítése.

A kutatócsoport vezetője: Szalai Zoltán
Tagok: Kertész Ádám, Filep Tibor, Jakab Gergely, Király Csilla, Madarász Balázs, Szabó Judit Alexandra, Szabó Lili, Tóth Adrienn, Zacháry Dóra
Külső tagok: Ringer Marianna

Kutatási témák:

Táji mintázatok és szénkörforgalom

Az emberi tevékenységek a tájhasználati mintázatok megváltozása által is jelentős mértékben befolyásolják a szén helyi szintű körforgását. Az antropogén folyamatok által kiváltott területi differenciációban a területhasználat szerkezete, továbbá a területhasználati egységeken belül a művelési technikák játszanak szerepet, melyet a talajfejlődés és az ásványi fázis minőségének területi változékonysága befolyásolhat. A területhasználat szerkezetének megváltozásával ebből következőleg a pedoszféra által lekötött/kibocsátott szén mennyisége is változik. E téma köré szervezett kutatási projektek az ásványi fázis és az eróziós folyamatok szerepén keresztül vizsgálja hazánk legjelentősebb táj-talajtípusain a potenciálisan megköthető szerves szén mennyiségét és a szervesanyag összetételét. A mért adatok alapján eltérő területi léptékekben becsüljük az egyes részfolyamatok arányát és szerepét a szénkörforgalomban, ill. a pedoszférában addicionálisan megköthető szén mennyiségét. A kutatócsoport a felfedező kutatásokon túl a természetföldrajzi laboratóriummal kapcsolatos módszerfejlesztéseknek és külső megbízású munkáknak kíván keretet biztosítani.


Külföldi kapcsolatok:

•  University of West England - Bristol, UK. A talajok szervesanyag tartalmának kvantitatív és kvalitatív vizsgálatával kapcsolatos kutatás. Kapcsolattartó: Colin Booth, associate professor;

•  Tea Research Association, Upper Assam Advisory Centre Dikom-786101, Dibrugarh, Assam, India: Geomorfológiai folyamatok és ásványi sajátosságok szerepe a tea nehézfém felvételére, Kapcsolattartó: Tanmoy Karak, senior scientist;

•  Syngenta AG. Basel, Svájc: Kímélő talajművelés hatásainak vizsgálata (Szentgyörgyvári Kutatóállomás fenntartása). Kapcsolattartó: Jeremy Dyson (head of environmental stewardship Europe).